> اندیشه مطهر>فرهنگي> شهيد

 

حق شهيد چيست و شهيد کيست؟

تمام کسانيکه به بشريت به نحوي خدمت کرده‌اند، حقي به بشريت دارند، از هر راه: از راه علم، از راه فلسفه و انديشه. ولي هيچ‌کس حقي حتي به اندازه حق شهدا بر بشريت ندارد، و به همين جهت هم عکس‌العمل احساس‌آميز انسان‌ها و ابراز عواطف خالصانه آنها دربارة شهدا بيش از ساير گروه‌ها است، شهيد آن کسي است که با فداکاري و از خود گذشتگي خود و با سوختن و خاکستر شدن خود محيط را براي ديگران مساعد مي‌کند. مثل شهيد مثل شمع است، که خدمتش از نوع سوخته شدن و فاني شدن و پرتو افکندن است، تا ديگران در اين پرتو که به بهاي نيستي او تمام شده بنشينند و آسايش بيابند، و کار خويش را انجام دهند، آري، شهداء شمع محفل بشريتند، سوختند و محفل بشريت را روشن کردند.
منبع : كتاب قيام و انقلاب مهدي

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي