> اندیشه مطهر>مذهبي> تقليد

 

تقليد ممنوع چيست؟

تقليد بر دو قسم است. ممنوع و مشروع. تقليدي كه پيروي كوركورانه از محيط و عادت است (سرسپردگي) ممنوع مي‌باشد. تقليد جاهل از عالم سرسپردگي نيست، ولي اگر تقليد جاهل از عالم شكل سرسپردگي پيدا كند‌ و فرد بگويد جاهل با عالم بحثي ندارد، و تكليف شرعي اين را اقتضا كرده، ممنوع است.
منبع: كتاب ده گفتار

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي