روحاني

دبيرستان مي‌رفتم و دكتر مقدادي انگليسي درس مي‌دادند. امتحان زبان داشتم كه آن روزها شفاهي هم امتحان مي‌گرفتند. دكتر مقدادي از من خيلي خوشش مي‌آمد. يك روز از من پرسيد كه پدرم چه كاره است و من گفتم كه استاد الهيات و معارف اسلامي است. لبخندي زد و حس كردم كه راضي است.
گمان مي‌كردم شاهكار زده‌ام و حالا كه اين حرف را به پدرم بگويم، تشويقم مي‌كنند و مي‌گويند باريكلا پسر! وقتي به ايشان گفتم: نگاهي به من كردند و گفتند: اشتباه كردي، بايد مي‌گفتي پدرم روحاني است. استاد دانشگاه بودن كه شأني ندارد. اما روحاني‌اي كه حقيقتاً نوراني عارف و مهذب باشد داراي شأن و ارزش بالايي است.
راوي: دكتر مجتبي مطهري

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 53 فروردين و ارديبهشت 1385