دعاي توسل

استاد اهل دعا و توسل بودند. يكي از دوستان نقل مي‌كرد: «شبي به شهيد مطهري خبر دادند كه يكي از دوستانشان را به ده سال زندان محكوم كرده‌اند يا قرار است محكوم كنند.»
استاد خيلي ناراحت شدند و فرمودند: «برايم قرآن و مفاتيح بياوريد.» و آن‌گاه با توجه دعاي توسل را خواندند.
راوي: حجةالاسلام سيدحسن طاهري‌خرم‌آبادي

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 39 فروردين و ارديبهشت 1385