در جمع فداييان

استاد شهيد مطهري با فداييان و افكارشان هماهنگ بود. بارها از شهيد نواب مي‌شنيدم كه با احترام از آقاي مطهري ياد مي‌كرد و از احوال او جويا مي‌شد و يا مطلبي را از وي نقل مي‌كرد كه بيش‌تر جنبه‌ي راهنمايي و نصيحت داشت.
آن شب كه بعضي از طلاب به جمعيت فداييان اسلام در مدرسه‌ي فيضيه حمله كردند، شهيد مطهري پس از شنيدن گله‌هاي فداييان اسلام از مرحوم آيت‌الله بروجردي گفت: آقاي نواب! ببينيد برادر! كوتاهي از خود شما شد. تصديق كنيد كه شما آقايان خيلي عصباني هستيد. با خشم و غضب و عصبانيت كه نمي‌شود كار كرد. روايت داريم كه «الغضب نوع‌المجنون لان صاحبه بعده يندم.»
حديث معلل است. علت هم درخور حديث هست. غضب يك نوع جنون است زيرا دارنده‌ي آن پس از آن پشيمان مي‌شود. چرا شما كاري بكنيد كه به اين‌جا برسد؟ نبايد با آقاي بروجردي طرف شويد. وظيفه‌ نداريد.
نواب سخنان شهيد مطهري را تصديق كرد و آرام به هر چه او گفت، گوش داد.
راوي: حجة‌الاسلام علي دواني

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 7 فروردين و ارديبهشت 1385