حسينيه‌ ي ارشاد

نمي‌دانم در چه سالي بود كه شهيد مطهري روزي به قم آمد و در مجمعي از رفقا كه من هم حضور داشتم گفت: «حسينيه‌ي ارشاد تكميل شده و مشغول كار است. من و آقاي شيخ اكبر هاشمي‌رفسنجاني و شيخ محمد باهنر اعضاي هيئت علمي آن را تشكيل مي‌دهيم.» آقاي رفسنجاني و شهيد باهنر در آن زمان به تهران رفته بودند.
استاد گفت: «بنا داريم از فرصت استفاده كنيم و چندين كار علمي و تبليغي در حسينيه‌ي ارشاد انجام دهيم. از جمله در شب‌هاي شنبه، هر چند شب، گذشته از خودمان كه در تهران هستيم، از رفقاي ديگر هم دعوت كنيم كه از قم به تهران بيايند و با اعلام قبلي در روزنامه‌ها، در حسينيه سخنراني كنند.

منبع: مجله‌ ي شاهد ياران صفحه ‌ي 9 فروردين و ارديبهشت 1385