ممنوع ‌المنبر

استاد شهيد در سال 1354 ه.ش ممنوع‌المنبر شد، قبل از آن، گاهي كه در مراكز علمي يا جلسات تبليغي استان‌هاي كشور دعوت داشت، از اين جانب مي‌خواستند كه به جاي ايشان در جلساتي كه در تهران داشتند صحبت كنم. كم و بيش چند تاي آن را داشتم كه از جمله يكي دو جلسه در كانون مهندسين بود.
وقتي ممنوع‌المنبر مي‌شد، اين كار بيش‌تر اتفاق مي‌افتاد. روزي استاد از من خواست كه شب نيمه‌ي شعبان در خانه‌اي بزرگ و وسيع واقع در قلهك كه هر ساله نيمه‌ي شعبان مجلس مفصلي مي‌گرفتند و استاد شهيد هم سخنران بود، به جاي او به منبر بروم و گفت: «خودم هم مي‌آيم.»
ما نمي‌دانستيم علت ممنوع‌المنبر شدن ايشان چيست و به خود او هم نگفته بودند.
راوي: حجةالاسلام دواني

منبع: مجله‌ ي شاهد ياران صفحه‌ ي 10 فروردين و ارديبهشت 1385