به دور از نفاق

در تمام وجود آقاي مطهري سر سوزني نفاق وجود نداشت. آن روزها ما در دانشكده افراد بي‌شماري را داشتيم كه وجودشان جز نفاق چيزي نبود. مثلاً دكتر مصلح بود كه روحاني هم بود ولي در تمام مراسمي كه براي شاه مي‌گرفتند شركت و همراه بقيه براي رفع خطر از ذات اقدس ملوكانه دعا مي‌كرد!
آقاي مطهري حتي يك‌بار هم در اين جلسات شركت نكردند. به جلساتي كه در مسجد دانشگاه برگزار مي‌شدند و رييس دانشگاه شركت داشت، نمي‌رفتند و به ما هم مي‌گفتند نرويم.
رييس دانشگاه هميشه عنصر رژيم بود. طبيعي هم هست كه در چنين جاي حساسي، غير از عناصر وابسته به رژيم كسي را نگه ندارند. آقاي مطهري اصولاً خمير مايه‌ي منافقانه نداشتند كه خودشان را يك جوري نشان بدهند و در واقع جور ديگري باشند.
راوي: حجةالاسلام هادي غفاري

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 44 فروردين و ارديبهشت 1385