شهادت

نصف شب بود كه از جلسه‌اي به خانه برگشتيم كه يكي از دوستانم زنگ زد و گفت: آقاي مطهري را در كوچه‌ي منزل دكتر سحابي زده‌اند. وقتي رسيدم ديدم عمامه‌ي ايشان روي خون‌ها افتاده است. وسط عمامه خوني بود و آقاي مطهري به صورت روي زمين افتاده بودند.
ايشان را از پشت سر صدا زده بودند و گلوله به پيشاني‌شان خورده بود. يك دسته‌ي عينكشان شكسته و كنار گوششان را پاره كرده بود. ايشان را به بيمارستان طرفه بردند. حاج آقا رضا اربابي هم آمد. پيكرشان را شستند.
راوي: حجةالاسلام غفاري

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 48 فروردين و ارديبهشت 1385