كتاب‌ هاي استاد

در روزگاري كه كسي اجازه نداشت كتاب‌هاي مرحوم مطهري را بخواند و به آن توجه نمي‌كرد، آقاي دكتر حسابي كتاب‌هاي ايشان را به دانشگاه مي‌بردند و به شاگردانشان هديه مي‌دادند و كتاب‌ها دست به دست مي‌‌گشت.
راوي: ايرج حسابي

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 66 فروردين و ارديبهشت 1385