عالم مصلح

استاد مطهري به قول امروزي‌ها فرا زماني و به تعبيري فرا حوزوي بود. افكار بلند اسلامي داشت و جلوتر از زمان خود بود. به نظرم آمد مثل سيدجمال‌الدين اسدآبادي بود كه در خانه‌ي خودش محصور نماند و افكارش را به سراسر عالم برد و در مقابل حرف ناصرالدين شاه كه گفت چيزي از من بخواه و گمان كرد كه سيد حالا باغي در ونك از او مي‌خواهد گفت: من از شاه دو گوش شنوا مي‌خواهم. شاه اوقاتش تلخ شد و او را تبعيد كرد.
آقاي مطهري يك عالم برجسته مصلح بود، آن روزها ما گمان مي‌كرديم كه ايشان مثل سيدجمال است. بعدها كه نفس شهيد نواب صفوي به ما خورد، حس مي‌كردم كه شهيد مطهري چنين شخصيتي است.
راوي: حجةالاسلام جعفر شجوني

منبع: مجله‌ ي شاهد ياران صفحه‌ ي 23 فروردين و ارديبهشت 1385