ناب ترین جملات

ایمان پیوند ادراکی با حقیقت است ایمان یعنی تسلیم یعنی خدا آگاهی مقرون به گرایش و تسلیم در پیشگاه حق.
  

شناختن, همان دانستن است.
 


 

عشق انسان را می رساند به مرحله ای که می خواهد از معشوق, خدائی بسازد و از خود بنده ای، او را هستی مطلق بداند و خود را در مقابل او نیست و نیستی حساب کند.
  

زهد برداشت کم برای بازدهی زیاد است.
 


 

زن آفریننده عشق است و عشق آفریننده مرد و مرد آفریننده تاریخ . ناظر به نقش مستقیم زن در سازندگی تاریخ است.
  

زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم انها نبوده اند، بلکه الهام بخش و نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنها بوده اند.
  

اطراف کلمه  شهید را هاله ای از قدس و تعالی احاطه کرده است.
 


 

حسین (ع) سنگر عمل صالح است نه سنگر گناهکاری.
 


 

کلید شخصیت حسین (ع) حماسه است، شور است، عظمت است، صلابت است، ایستادگی و حق پرستی است.
  

تقوا محدودیت نیست، مصونیت است.
 


 

پرستش نوعی رابطه خاضعانه و ستایشگرانه است که انسان با خدای خود برقرار می کند.
 


 

خودباختگی یعنی تزلزل شخصیت.